تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 1020 KB)

گزیده ی فهرست مطالب
فصل اول: بیان موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها
فصل دوم: ادبیات تحقیق ( موضوع )
فصل سوم: روش تحقیق، جامعه آماری تحقیق، اندازه نمونه و روش نمونه گیری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 198
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: نازنین
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات تحقیق

 

مقدمه
بیان موضوع
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق
هدف اصلی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
منابع گرد آوری اطلاعات
سوابق مربوط
روش تجزیه و تحلیل داده ها
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
منابع تحقیق

 

فصل دوم: ادبیات موضوع

 

مقدمه
تعهد سازمانی:
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
     تعهد عاطفی                                       
     تعهد مستمر
     تعهد هنجاری
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
     عوامل موثر بر تعهد عاطفی
     عوامل موثر بر تعهد مستمر
     عوامل موثر بر تعهد هنجاری
انواع تعهد
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی
     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
     الگوهای چند بعدی
     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی
     مفهوم تعهد حرفه ای
     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی
     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی
فرایند ایجاد تعهد سازمانی
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی
     تعهد سازمانی و ماهیت شغل
     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان
     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان
     تعهد سازمانی و ترک خدمت
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت
     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان
     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی
شکلهای تعهد
     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری
     تعهد عاطفی و ابزاری
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد
توسعه تعهد سازمانی منتج شده
دلایل نظری وعملی مدل
استنتاج عملی
ویژگی های شغلی:
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی
     مدل خصوصیات ویژه شغل
     تئوری ویژگی های شغل
     نظریه ویژگی های ضروری شغل
     الگوی ویژگی های شغلی
طراحی مجدد مشخصه های شغل
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی
     با معنی تلقی نمودن کار
      احساس مسئولیت
     آگاهی از نتایج انجام کار
توان انگیزشی شغل یا  MPS
عوامل و عناصر تعدیل کننده
     دانش و مهارت
     شدت نیاز به رشد
     رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل
نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل
     اثر بخشی کار
     کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی
ترکیب وظایف
     تشکیل واحد های طبیعی کار
     برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری
     گسترش عمودی مشاغل
     باز نمودن کانالهای بازخورد
منابع تحقیق

 

 
 فصل سوم : روش تحقیق

 

مقدمه
معرفی سازمان
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
اندازه نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری تحقیق
روایی و پایایی
آزمون پایایی تحقیق
منابع تحقیق

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

مقدمه
بررسی توصیفی اطلاعات
بررسی استنباطی اطلاعات
   فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
   فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
   فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
   فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
       بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی
بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی
رگرسیون و مدل سازی خطی
تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
بررسی صحت معادله رگرسیون

 


فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

 

مقدمه

 

نتیجه گیری :
نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی
پیشنهادات
 پیشنهاداتی به مدیران سازمان
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران

 

پیوستها:
پرسشنامه تحقیق
تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها

 


فهرست جداول
فصل دوم: ادبیات موضوع
جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد
جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی
جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی
جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد

 

فصل سوم: روش تحقیق
جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس
جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات
جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی
جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی
جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه
جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی
جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت
جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی
جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد
جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی
جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه
جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی
جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت
جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی
جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد
جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی
جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه
جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی
جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت
جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی
جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد
جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون
جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی
جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس
جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی
جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس
جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در  مدل رگرسیون چندگانه
جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی
جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس
جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی
جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی
جدول 4-32: نتایج آزمون K-S  جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل
جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل

 

فهرست نمودارها

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس
نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات
نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال
نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان
نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها

فهرست اشکال
فصل دوم: ادبیات موضوع
شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی
شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها
شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام
شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد
شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان
شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد
شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد
شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام
شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی
شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی

نظرات کاربران درباره تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت قبلی: 12,000 تومان
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود