مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 1577 KB)

گزیده
عنوان: مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 96
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: نازنین
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی

 

فهرست مطالب
عنوان
پیشگفتار 
فصل اول
طرح تحقیق
تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق
اهمیت انجام تحقیق 
اهداف کلی تحقیق  
هدف های ویژه  تحقیق
روش انجام تحقیق  
فصل دوم 
مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن
2_1: تاریخچه
2_2: انواع آنتن ها از نظر کاربرد
الف) آنتن هرتز
ب) آنتن مارکنی
پ) آنتن شلاقی
ت ) آنتن لوزی ( روبیک)
ث) آنتن V معکوس
ج) آنتن ماکروویو
چ) آنتن آستینی 
ح) آنتن حلزونی
ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA  
2-3 : پارامترهای آنتن   
نمودار پرتو افکنی آنتن ها 
دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی
نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی  
نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین
نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده
جهت دهندگی آنتن ها
پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان
شعاع های فرعی آنتن ها
مقاومت پرتو افکنی  آنتن
امپدانس ورودی آنتن
سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها
طول موثر آنتن
پهنای نوار فرکانس آنتن ها
پلاریزاسیون آنتن ها 
پلاریزاسیون خطی
پلاریزاسیون دایره ای پلاریزاسیون بیضوی 
ساختمان مکانیکی آنتن ها
اندازه آنتن
نصب آنتن ها
خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها
رسانا  و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها
محافظت آنتن در برابر عوامل جوی
فصل سوم
شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 
2-1:سخت افزار شبکه
2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network)  
2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)
2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network)
2-1-4:شبکه های محلی (local area network)
2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network)  
2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network)
2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network)
2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork)
2-2: نرم افزار شبکه
2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer)
2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC)
2-2-3:لایة شبکه 
2-2-4:لایة انتقال(Transport layer)
2-2-5:لایة کاربرد (Application layer) 
2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11)
2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11
2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11
2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 
2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16
فصل چهارم
آنتن های هوشمند 
 بخش اول 
آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم
تداخل هم کانال 
اثرات محوشدگی 
4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 
4- الف - 2: مدلهای کانال
4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model
4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly Spread scatterers 
4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model)
4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model)
3-الف-2-5: GWSSUS - mode Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering
3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of)
4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)
4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model))
4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model)
4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف
انواع آنتن های هوشمند
4-الف-4:ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده
4-الف –5: راهبردهای شکل دهی بیم ثابت
4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم
4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شکل دهی سیگنال
4- الف-6-2: ترکیب های آرایه ای تنظیمی
 4-الف –6-3: ترکیب آرایه پرتو سوئیچ شده
مثال 1-4 
4-الف-7: نکات نتیجه گیری شده
بخش دوم 
آنتن های آرایه فازی 
4-ب-1:تاریخچه
4-ب-2: انواع آرایه ها
4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array)
4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array)
4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی
4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز
4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر
فصل پنجم
نتیجه و ﭘیشنهاد
منابع


فهرست تصاویر
عنوان
شکل2.1:آنتنVمعکوس
 شکل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب - بوق قطاعی صفحه
 E ؛ ج- بوق هرمی
شکل 2.3 :  الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود
شکل2.4: الف- پرتو تشعشعی یک آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسک و مخروط
شکل 2.5 : آنتن حلزونی
شکل 2.6: دستگاه مختصات کروی
شکل2.7 : نمونه نمودار پرتو افکنی سه بعدی
شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن
شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 
شکل 2.10: نمودار پرتو افکنی یک آنتن عملی
شکل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات
شکل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن        ب: مدار معادل 
شکل2.13:آنتن خطی به طول                               
شکل2.14: وضعیت آنتن فرکانس 30 کیلو هرتز
شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها
شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه
شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 
شکل3,4:پشته پروتکلی16,802
شکل3,5: محیط انتقال در 802.16. 
شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing     54
شکل 4.1: مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه)
شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا
 از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده های موثر، BS: ایستگاه مرکزی)
شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (BS: ایستگاه مرکزی , MU: واحد متحرک)
شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:
 (MU, BS منطقه بیضی هستند)
شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.
 هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است.
شکل 4.6: مدل زاویه دریافت گاوسی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:
 انتشار یک سیگنال واحد اصلی است
شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی
 (local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی.
شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه
شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخابی بر مبنای بیشترین SNR خروجی پایه ریزی شده است.
شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدSNR
شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: خروجی مطابق با جمع هم فازها
از سیگنال های شاخه آرایه می باشد.
شکل4.12: ترکیب آنتن هوشمند و بخشهای کنترل سیگنال مربوطه
شکل 4.13: مثالی از یک ماتریس Blass: یک ساختار سه عنصره جهت
 تولید سیم کناری عریض. ماتریس
شکل 14،4: تکنیک های شکل دهی بیم؛
 (a): روش پایه باند (b).DOA/los: استراتژی مشخص طراحی
شکل 4.15: بیم های مستقیم برای یک آنتن هوشمند
شکل 4.16: ترکیب آرایه سازگار: (a) مدل ( Applebaum  (b مدل widrow 
شکل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .Butler BMP#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1)
شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابتدایی ناشی از کاربرد کاربرد یکTجادویی: یک آرایه دو المانه؛
Tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر  بهبود یافته از بیم پورت 4.   
شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛
(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛S:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛
و،ML:ظرفیت منطبق شده.
شکل 4.20: ترکیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در
ماتریس Butlar: (ps): شیفت دهنده فاز)
شکل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس Butler چهارالمانی:
هیبرید یک اختلاف فاز   درجه را در ارسال عرضه می کند.
شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی
شکل 4.23:آرایه خطی.
شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح
شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی.
شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال
شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر

نظرات کاربران درباره مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مبانی آنتن ها و شبکه های رادیویی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت قبلی: 10,000 تومان
قیمت: 8,000 تومان
وضعیت موجودی موجود