استخراج و کانه آرایی زغال معدن زغالسنگ گلیران

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 8477 KB)

خلاصه
عنوان: استخراج و کانه آرایی زغال معدن زغالسنگ گلیران
جهت مشاهده ی جزئیات بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 130
  • نوع فایل: PDF
  • نوع فونت: لوتوس
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • حاوی تصاویر: حاوی تصاویر
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

استخراج و کانه آرایی زغال معدن زغالسنگ گلیران

فهرست مطالب

 

چکیده
مقدمه

 

فصل اول : آشنایی با مکان علمی کارآموزی
1-1 جغرافیا
1-1-1- حوضه زغال دار آلاشت
1-1-2- موقعیت جغرافیایی و ژئومورفولوژی
1-1-3- راه های دسترسی به منطقه گلیران
1-1-4- آب و هوای منطقه
1-1-5- کشاورزی و صنعت
1-1-6- رودخانه ها 
1-2- زمین شناسی
1-2-1- تقسیم بندی منطقه از نظر زمین شناسی
1-2-1-1- آلاشت (1)
1-2-1-2- آلاشت (2)
1-2-2- تکتونیک منطقه گلیران(1)
1-2-3- مشخصات گسل های منطقه گلیران
1-2-3-1- گسل F1
1-2-3-2- گسل F2
1-2-3-3- گسل F3
1-2-3-4- گسل F4
1-2-3-5- گسل F5
1-2-3-6- گسل F6
1-2-3-7- گسل F7
1-2-4- ماگماتیزم منطقه گلیران(1)
1-2-5- مشخصات زغال خیزی و بررسی های کمی و کیفی زغال
1-2-6- استراتی گرافی
1-2-6-1- رسوبات پرموتریاس
1-2-6-2- ممبر اکراسر لله بند
1-2-6-3- ممبر کلاریز
1-2-6-4- ممبر آلاشت
1-2-6-5- ممبر اتن
1-2-6-6- ممبر دانسریت
1-2-6-7- سازند دلیچای
1-2-6-8- سازند لار
1-2-7- انواع روسبات دوره کورترنری
1-2-7-1- رسوبات دلوویم
1-2-7-2- پرولوویوم
1-2-7-3- رسوبات آلوویوم
1-2-8- راهنما
1-2-8-1- کنگلومرای کنتاکت سوئیت کلاریز و آلاشت
1-2-8-2- افق ممشی
1-2-8-3- افق های راهنما پالئولوزیکی
1-2-8-3-1- افق های فسیل دار
1-2-8-3-2- دومین افق ، افق فسیل دار
1-2-8-3-3- افق فسیلدار
1-3- تاریخچه اکتشاف معدن
1-3-1- تاریخچه شرکت البرز مرکزی
1-3-2- خلاصه سوابق اکتشافی منطقه گلیران
1-3-3- سوابق عملیات اکتشافی – بهره برداری
1-3-4- مشخصات عملیات اکتشافی زمین شناسی
1-3-4-1- عملیات نقشه برداری
1-3-4-2- محدوده عملیاتی
1-3-4-3- نقاط کانوا
1-3-4-3-1- مثلث بندی زنجیره ای
1-3-4-3-2- پیمایش
1-3-4-4- تهیه نقشه توپوگرافی
1-3-5- برداشت جزئیات
1-3-6- روش و حجم عملیات حفاری
1-3-7- چاه پیمایی
1-3-8- عملیات چاه پیمایی در منطقه گلیران
1-3-8-1- پارامترهای حاصل از پدیده های طبیعی
1-3-9- پارامترهای حاصل از امواج صوتی و اندازه گیری آنها
1-3-9-1- تاثیر دستگاه های اندازه گیری بر روی پارامترها
1-3-9-2- پارامتر اندازه گیری شده در منطقه گلیران
1-3-10- شرح برداشت ها
1-3-10-1- روش رادیواکتیو
1-3-10-2- کابرد دیاگرام اشعه گاما
1-3-10-3- کاربرد دیاگرام اشعه (log- γ- γ)
1-3-10-4- روش مقاومت مخصوص با ااستفاده از جریان الکتریکی قراردادی
1-4- میزان ذخیره معدنی
1-4-1- زغال خیزی
1-4-2- کلاسه بندی ذخایر زغال سنگ در ایران
1-4-3- ذخایر زغالی
1-4-4- مشخصات زغال خیزی و بررسی های کمی و کیفی زغال
1-4-4-1- لایه زغالی a5
1-4-4-2- لایه زغالی a10
1-4-4-3- لایه زغالی a11
1-4-4-4- لایه زغالی a12(L) 
1-4-4-5- لایه زغالی a12(U) 
1-4-4-6- لایه زغالی a13
1-4-5-7- لایه زغالی a14
1-4-5- بررسی کیفی زغال لایه ها منطقه گلیران(1)
1-4-5-1- لایه زغالی
1-4-5-2- از نظر جدول طبقه بندی کیکر و لیتونیت ها
1-4-5-3- آنالیز شیمایی
1-4-5-3-1- مواد فرار
1-4-5-3-2- ضریب پلاستومتری
1-4-5-3-3- انقباض و انبساط حجمی(X)
1-4-6- لایه زغالی a13
1-4-7- لایه زغالیa12(U)
1-4-7-1- ترکیبات ماده ایپتروگرافی لایه a12(U)
1-4-7-2- وضعیت مینرالیزاسیون در لایه a12(U)
1-4-7-3- آنالیز شیمیایی لایه a12(U)
1-4-7-3- 1- خاکستر
1-4-7-3- 2- مواد فرار
1-4-7-3- 3- گوگرد
1-4-7-3- 4- فسفر
1-4-7-4- پلاستومتری
1-4-7-5- تجزیه عنصری
1-4-7-6- مارک زغال
1-4-8- زغال و کک لایه a11
1-4-9- محاسبه ذخیره
1-4-9-1- عملیات فنی محاسبه و تنظیم نتایج آن
1-4-9-2- نتایج محاسبه ذخایر لایه a11
1-5- نوع ماده معدنی
1-5-1- چگونگی تجمع مواد گیاهی
1-5-1-1- نظریه درجازا
1-5-1-2- نظریه دگرجازا
1-5-2- چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال
1-5-3- معادن زغال سنگ در ایران
1-5-4- تقسیم بندی محدوده معادن ایران
1-5-4-1- محدوده کرمان
1-5-4-2- محدوده آذربایجان البرز
1-5-4-2-1- ناحیه البرز مرکزی
1-5-4-2-2- حوضه زیرآب
1-6- تاسیسات محل کارآموزی
1-6-1- چراغ خانه
1-6-2- انبار مواد نارنه
1-6-3- انبار تجهیزات پیشروی و استخراج
1-6-4- خوابگاه
1-6-5- حمام
1-6-6- تعمیرگاه
1-6-7- ژنراتورها
1-6-8- کارگاه چوب بری
1-6-9- کمپرسورخانه

 

فصل دوم: ارزیابی بخش‌های مرتبط با مکان علمی کارآموز
2-1- ایمنی
2-1-1- حادثه از دیدگاه قانون
2-1-2- حادثه از دیدگاه ایمنی
2-1-2-1- حوادث مرگبار
2-1-2-2- حوادث ناگوار
2-1-2-3- حوادث جزئی
2-1-2-4- شبح حوادث
2-1-3- ارتباط حوادث مرگبار با دیگر حوادث
2-1-4- عوامل حوادث ساز
2-1-4-1- عوامل مادی
2-1-4-2- وضع تجهیزات مادی و محیط
2-1-4-3- کیفیت حادثه
2-1-4-4- بی احتیاطی
2-1-4-5- عوامل شخصی
2-1-5- نکات ایمنی تهویه
2-1-6- تهویه در معادن زغال دار و یا گریزودار
2-1-7- نکات ایمنی در هنگام آتشباری
2-1-7-1- مقرارت ایمنی در انبار داری مواد ناریه
2-2- پیشروی
2-3- چالزنی
2-3-1- چال عمودی
2-3-2- چال افقی
2-3-3- چال مایل
2-3-4- مشخصات چال های حفاری
2-3-4-1- قطر چال
2-3-4-2- عمق چال (طول)
2-3-4-3- انحراف چال
2-3-5- چگونگی انتقال خرده حفاری به بیرون چال
2-3-6- چال زنی ضربه ای
2-3-7- منابع انرژی ماشین های چالزنی
2-3-8- پرفراتور(چکش)
2-3-8-1- بدنه
2-3-8-2- مته ها
2-3-8-3- سرمته ها
2-3-9- طرز کار دستگاه
2-4- آتشباری
2-4-1- دینامیت
2-4-2- روش آتشکاری
2-4-2-1- تحریک کننده
2-4-2-2- عامل انتقال تحریک به داخل چال
2-4-2-3- چاشنی
2-4-2-3- خرج اصلی
2-4-3- آتشکاری با فتیله انفجاری
2-4-4- چگونگی انفجار
2-4-5- عملیات خرج گذاری و آتشکاری با فتیله انفجاری
2-4-6- مواد منفجره مخصوص معادن زغال گازدار
2-5- تهویه
2-5-1- معرفی ونتیلاتور
2-5-2- روش تهویه دهشی
2-5-3- محاسبه هوای لازم جهت تهویه معدن
2-5-3-1- محاسبه هوای لازم جهت تنفس افراد
2-5-3-2- محاسبه هوای لازم جهت رقیق کردن دی اکسید کربن
2-5-3-3-  هوای لازم جهت رقیق کردن گاز زغال
2-5-3-4- شدت جریان هوای لازم جهت رقیق کردن گاز های ناشی از آتشباری
2-6- سیستم نگهداری
2-6-1- انواع مقاومت چوب درسیستم نگهداری
2-6-1-1- مقاومت فشارشی
2-6-1-2- مقاومت در برابر کمانش
2-6-1-3- مقاومت در برابر خمش
2-6-1-4- مقاومت برشی
2-6-2- عیوب چوب
2-6-2-1- ترکها و گره ها
2-6-2-2- پوسیدن چوب
2-6-2-3- وجود حشرات
2-6-3- نحوه محافظت چوب
2-6-3-1- پوشش چوب توسط مواد ضد عفونی کننده
2-6-3-2- نیم سوز کردن
2-6-3-3- اشباع کردن
2-6-4- حفاظت چوب در برابر آتش
2-6-4-1- پوشش چوب توسط مواد عایق حرارت
2-6-4-2- پوشش با مواد ضد آتش
2-6-4-3- ضد آتش کردن چوب به روش اشباع
2-6-5- نحوه اجرای چوب بست در تونل ها
2-6-5-1- نگهداری به وسیله یک چوب
2-6-5-2- نگهداری به وسیله دو قطعه چوب
2-6-5-3- نگهداری به وسیله سه قطعه چوب
2-6-5-4- نگهداری به وسیله چهار قطعه چوب
2-6-6- تقویت چوب بست
2-6-7- قابهای فلزی
2-6-7-1- انواع قاب های فولادی
2-6-7-1-1- قاب های فولادی صلب
2-6-7-1-2- کاربرد مقطع H
2-6-7-1-2-1- قاب های فلزی مفصل دار
2-6-7-1-2-1-1- قاب های فلزی کشویی
2-6-7-1-2-1-2- انواع قاب های فلزی مفصل دار
2-6-7-2- نقاط ضعف این سنگ ها
2-6-7-2-1- پدیده پل
2-6-7-2-2- پدیده «پیش شکنی» و بار های موثر در مورد لایه های افقی
2-6-7-2-3- پدیده «پیش شکنی» و بار های موثر در مورد لایه های شیب دار
2-7- سرویس و نگهداری دستگاه ها
2-8- تجهیزات توزیع هوای فشرده
2-8-1- تقسیم بندی کمپرسور ها
2-8-1-1- تقسیم بندی بر مبنای  نحوه عملکرد
2-8-1-2- تقسیم بندی بر مبنای تعداد مراحل کار ماشین
2-8-1-3- تقسیم بندی بر اساس نسبت تراکم
2-8-1-4- تقسیم بندی بر اساس ظرفیت ماشین
2-8-2- کمپرسور تیغه ای
2-8-3- کمپرسور پیچی
2-8-4- ظرفیت کمپرسور
2-8-5- شیلنگ
2-8-6- هوای فشرده
2-8-7- توزیع هوای فشرده
2-8-8- شدت هوای لازم برای قسمت مختلف معدن
2-8-8-1- چکش هوای فشرده
2-8-8-2- چالزن ها
2-8-8-3- بادبزن ها
2-9- برق رسانی
2-9-1- روشنایی انفرادی
2-9-2- چراغ های کلاهی
2-9-2-1- نور افکن
2-9-2-2- کابل
2-9-2-3-  باطری
2-9-3- طریقه شارژ چراغ های الکتریکی
2-9-4- نحوه برق رسانی
2-10- آبکشی معدن
2-10-1- آبکشی از تونل ها
2-11- نحوه استخراج
2-11-1- مشخصات معدنی کانسار
2-11-1-1- شکل کانسار
2-11-1-2- ضخامت لایه
2-11-1-3- شیب لایه
2-11-2- تعدا پرسنل
2-11-3- روش استخراج
2-11-4- آماده سازی
2-12- باربری و بارگیری
2-12-1- راه آهن
2-12-1-1- بالاست ریزی
2-12-1-2- تراورس گذاری
2-12-1-3- ریل گذاری
2-12-1-3-1- نیم رخ ریل
2-12-1-3-2-فاصله ریل ها
2-12-1-3-3- اتصال ریل ها به تراورس
2-12-1-3-4-  اتصال ریل ها به یکدیگر
2-12-1-2- کشش واگون ها
2-12-2- ناو زنجیری
2-13- کانه آرایی
2-13-1- خرد کردن مواد معدنی
2-13-2- سنگ شکن های فکی
2-13-3- آسیا ها
2-13-4- شستشوی مقدماتی زغال سنگ گلیران
2-13-5- شستشو به وسیله واسطه سنگین
2-13-5-1- اصول جدایش
2-13-5-2- ماهیت و رئولوژی واسطه سنگین
2-13-6- شستشو به وسیله میز لرزان
2-13-6-1- اصول و مکتنیزم و جدایش ذرات در میز لرزان
2-13-6-1- 1- مکانیزم جدایش ذرات در جریان لایه نازک آب
2-13-6-1- 2- سقوط با مانع
2-13-6-1- 3- چکیده شده ذرات
2-13-6-1-4- شتاب غیر متقارن حاصل از حرکت نوسانی میز
2-13-7- فلوتاسیون زغال
2-13-7-1- خاکستر زغال از دیدگاه فلوتاسیون
2-13-7-2- مواد شیمیایی مورد مصرف
2-13-7-3- کلکتورها و کمک کلکتورها
2-13-7-4- کف ساز
2-13-7-5- تعدیل کننده ها
2-13-7-6- بازداشت کننده
2-13-7-7- متفرق کننده ها
2-13-7-8- فعال کننده ها
2-13-7-9- تنظیم کننده های PH
2-13-8- شستشو به روش آگلومراسیون گروی نفتی
2-13-8-1- اصول و مکانیزم آلگومراسیون
2-13-8-2- روش آگلومراسیون
2-13-8-3- مایعات آلی
2-13-8-4- تفاوت بین دو فرآیند آگلومراسیون و فلوتاسیون
2-13-9- شستشو به روش شیمایی
2-13-9-1- تئوری حذف گوگرد از دیدگاه شیمایی
2-13-9-2- روش سیراکاس
2-13-10- شستشو به روش میکروبی
2-13-11- آبگیری زغال
2-13-11-1- سانتریفوژ
2-13-12- کنترل و انباشته باطله
2-13-12-1- بررسی های مقدماتی در ارتباط با طراحی سد باطله
2-13-12-1-1- توپوگرافی
2-13-12-1-2- عوامل فیزیکی
2-13-12-1-3- شرایط آب و هوا
2-13-12-1-4- طراحی و ساخت
2-13-12-1-5- مشخصات سد و آبگیر
2-14- بررسی فنی و اقتصادی

فصل سوم : آزمون آموخته‌ها ، نتایج ، پیشنهادات
3-1- آزمون آموخته‌ها
3-2- نتایج
3-3- پیشنهادات

منابع
پیوست

نظرات کاربران درباره استخراج و کانه آرایی زغال معدن زغالسنگ گلیران

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد استخراج و کانه آرایی زغال معدن زغالسنگ گلیران نظر می دهد.

ارسال نظر درباره استخراج و کانه آرایی زغال معدن زغالسنگ گلیران

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 15,000 تومان
وضعیت موجودی موجود