گزارش کارآموزی در بوکیست شاه بلاغی دماوند

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 816 KB)

خلاصه
عنوان: گزارش کارآموزی در بوکیست شاه بلاغی دماوند
جهت مشاهده ی جزئیات بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 148
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: یاقوت
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

گزارش کارآموزی در بوکیست شاه بلاغی دماوند

فهرست مطالب

 

فصل اول 
1-1 آلومینیوم  
1-1-1 طبقه بندی آلومینیوم و محصولات آن 
1-1-1-1- محصولات اولیه آلومینیوم 
1-1-1-2  محصولات جانبی آلومینوم 
1-1-1-3 آلیاژهای آلومینیوم 
1-1-2 مواد اولیه و منابع آلومینیوم 
1-1-2-1 تعریف زمین شناسی بوکیست 
1-1-2-2 تعریف صنعتی بوکیست 
1-1-2-3 اشکال ذخایر بوکیستی در طبیعت 
1-1-2-4 ترکیب شیمیایی وکانی شناسی بوکیست ها 
1-1-2-5 عوامل موثر در تشکیل بوکیست 
1-1-3 وضعیت ذخایر بوکیست در جهان 
1-1-4 وضعیت ذخایر بوکیست در ایران  
1-2 تولید 
1-2-1 روش های تولید آلومینیوم 
1-2-2 روش های تهیه آلومینیوم از آلومینا 
1-2-2-1 الکترولیز کلرید آلومینیوم 
1-2-2-2 روش الکتروترمیک برای تهیه آلومینیوم 
1-2-2-3 الکترولیز مذاب و تشریح آن 
1-2-3 روش های تصفیه آلومینیوم و تولید آلومینیوم خالص 
1-2-3-1 روش تصفیه الکترونیکی 3 لایه ای 
1-2-3-2 تصفیه آلومینیوم با گاز (ALCL) 
1-2-4 عوامل و سیاست های موثر بر تولید آلومینیوم 
1-2-5 تجزیه و تحلیل وضعیت تولید 
1-2-6 تولید کنندگان محصولات اولیه آلومینیوم 
1-2-6-1 شرکت ایراکلو 
1-2-6-2 طرح مجتمع آلومینیوم سازی المهدی 
1-2-6-3 آلومینیوم سازی 
1-2-6-4 طرح آلومینیوم سازی قشم 
1-2-7 تولید کنندگان محصولات جانبی آلومینیوم 
1-2-7-1 مصرف کنندگان شمش 
1-2-7-2 مصرف کنندگان بیلت (شمش گرد) 
1-2-7-3 مصرف کنندگان اسلب 
1-3 صادرات و واردات 
1-3-1 بررسی عملکرد صادرات و واردات محصولات آلومینیوم و تجزیه و  تحلیل آن در سالهای گذشته 
1-3-2 عملکرد واحدهای تولید کننده محصولات جانبی آلومینیوم 
1-3-3 عوامل موثر بر صادرات و واردات محصولات آلومینیوم و مشکلات آن 
1-4 مصرف 
1-4-1 موارد عمده مصرف آلومینیوم و محصولات جانبی آن  
1-4-2 موارد عمده مصرف محصولات جنبی 
1-4-3 مصرف آلومینیوم در جهان 
1-4-4 الگوی پیشنهادی برای مصرف 

فصل دوم 
2- استخراج 
2-1 اصول کلی ریخته گری آلومینیوم  
2-1-1 آخالهای اکسید در آلومینیوم 
2-1-2 فلاکس زمان گاز دار آلومینیوم 
2-1-3 منابع هیدروژن 
2-1-4 شوشه و شمش آلومینیوم 
2-1-5 شمش های آلومینیوم 
2-1-6 شمش های ر یختگی آلومینیوم 
2-1-7  شمش های نوره آلومینیوم (تختال و شمشال) 
2-1-8 ذوب آلومینیوم وآلیاژهای آن 
2-1-9 فرآیند قالب های تک باری  
2-1-9-1 فرآیند ریخته گری تبرید مستقیم 
2-1-10 مزیت های ریخته گری DC 
2-1-11 فاکتورهای متغیر در ر یخته گری DC  
2-1-12 ریخته گری مداوم آلومینیوم 
2-1-12-1 روش PROPERZI 
2-1-12-2 روش Hazeleh 
2-1-12-3 روش Hunter 
2-2 عملیات ریخته گری آلومینیوم 
2-2-1 قابلیت رخیته گری آلیاژهای آلومینیوم 
2-2-2 تقسیم بندی آلیاژهای ریختگی آلومینیوم 
2-2-3 عملیات دوب و آماده سازی 
2-2-4 ریخته گری در ماسه 
2-2-4-1 ماسه قالب گیری 
2-2-4-2 ماهیچه های ماسه ای 
2-2-5 سیستم راهگاهی و بارریزی 
2-2-6 ریخته گری در قالب دائمی 
2-2-7 ریخته گری تحت فشار 
2-2-8 روش های دیگر ریخته گری 
2-2-8-1 ریخته گری در قالب گچی 
2-2-8-2 ریخته گری گریز از مرکز 
2-2-8-3 ریخته گری دقیق- قالبهای سرامیکی 
2-2-9 مقایسه روش های مختلف  ریخته گری  
2-3 کارگرم و کار سرد آلیاژهای آلومینیوم 
2-3-1 تعریف آلیاژهای کارپذیر آلومینیوم 
2-3-2 نوره آلومینیوم و آلیاژهای آن 
2-3-2-1 نره گرم 
2-3-2-2 آتیل میانی (قابکاری میانی) 
2-3-2-3 نوره سرد 
2-3-3 مسائل نوره آلومینیوم 
2-3-3-1 پوسته یا تاول 
2-3-3-2 کیفیت سطح 
2-3-3-3 انحنای غلطک 
2-3-3-4 ترک های کناری 
2-3-3-5 عیوب به شکل تمساح (دم ماهی) 
2-3-4 فورج کردن (تپکاری) آلیاژهای آلومینیوم 
2-3-5 فشار کاری (اکستروژن) آلیاژهای آلومینیوم 
2-3-5-1 فشار کاری ضربه ای 
2-3-5-2 فشار کاری مستقیم 
2-3-6 منگنه کاری 
2-4 عملیات حرارتی آلومینیوم 
2-4-1 قابکاری (آنیل) 
2-4-2-1 آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر 
2-4-2-2 آلیاژهای عملیاتی حرارتی پذیر 
2-4-2-3 انواع قابکاری 
2-4-2-3-1 قابکاری تختال 
2-4-2-3-2 قابکاری میانی 
2-4-2-3-3 قابکاری نهایی 
2-4-3 عملیات بازیابی 
2-4-3-1 تنش گیری 
2-4-3-2 عملیات پایدار کردن 
2-4-3-3 قابکاری جزیی 
2-4-4 محصولات کارگرم شده 
2-4-5 ممحصولات کار سرد شده 
2-5 رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم و متالوگرافی آلیاژهای آلومینیوم 
2-5-1 اصول رسوب سختی  
2-5-2 رسوب سختی آلیاژهای ریختگی 
2-5-3 ریز ساختار آلیاژهار آلومینیوم 
2-5-3-1 ساختار (ساختمان) آلیاژهای ریختگی 
2-5-3-2 ساختار (ساختمان) آلیاژهای کلارپذیر (نوردی) 
2-5-4 لبه های مواج در در آلیاژهای آلومینیوم 
2-6 اتصال آلومینیوم 
2-6-1 نکات اصل ی در اتصال آلومینیوم 
2-6-2 روش های جوشکاری 
2-6-2-1 جوشکاری فشاری 
2-6-2-2 جوشکاری ذوبی 
2-6-2-3 جوش شعله ای 
2-6-3 جوش مقاومتی آلیاژهای آلومینیوم 
2-6-4 لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم 
2-6-5 لحیم کاری سخت شعله ای  
2-6-6 لحیم کاری سخت کوره ای  
2-6-7 لحیم کاری سخت غوطه وری 
2-6-8 لحیم کاری آلیاژهای آلومینیوم 
2-6-8-1 آلیاژهای لحیم کاری 
2-6-8-2 انواع روشهای لحیم کاری 
2-6-8-2-1 لحیم کاری اصطکاکی 
2-6-8-2-2 لحیم کاری سیلانی 
2-6-8-3 موارد استفاده اتصالات لحیم شده 
2-6-9 پرچ کاری آلیاژهای آلومینیوم 
2-6-10 عوامل تولید کننده خوره گی 
2-6-10-1 جریان های خوره گی 
2-6-10-2 محیط خورنده 
2-6-10-3 فرسایش 
2-6-11 انواع خوره گی  
2-6-11-1 خوره گی یکنواخت 
2-6-11-2 حفره دار شدن 
2-6-12 روش های محافظت در مقابل خوره گی 
2-6-12-1 پوشش با آلومینیوم 
2-6-12-2 عملیات سطحی 
2-6-13 تمام کاری آلومینیوم 
 عملیات سطحی مکانیکی 
2-6-13-1 سنگ زدن 
2-6-13-2 پرداخت یا صیقل زدن 
 سطح برداری خشن 
 سطح برداری نرم 
 پرداخت کاری یا صیقل کردن 
 پرداخت کاری نهایی (براق کردن) 
2-6-13-3 برس سیمی زدن 
2-6-13-4 تمام کاری براق

نظرات کاربران درباره گزارش کارآموزی در بوکیست شاه بلاغی دماوند

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد گزارش کارآموزی در بوکیست شاه بلاغی دماوند نظر می دهد.

ارسال نظر درباره گزارش کارآموزی در بوکیست شاه بلاغی دماوند

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 20,000 تومان
وضعیت موجودی موجود