بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 571 KB)

گزیده ی فهرست مطالب
عنوان: بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم)
فصل اول: مقدمه، بیان مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش
فصل دوم: پیشینه تحقیق، مقدمه، ادبیات تحقیق و گستره نظری
فصل سوم: روش تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی، تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی
فصل پنجم: خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن، بحث و بررسی
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 130
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: زر
  • نمودار: حاوی نمودار
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

فهرست مطالب

چکیده پژوهش
فهرست جداول
فهرست نمودارها

فصل اول - کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش
فرضیه و سوالات
کلید واژه ها

فصل دوم - پیشینه تحقیق
مقدمه
ادبیات تحقیق و گستره نظری
بررسی پیشینه و سوابق تحقیق
نتیجه گیری

فصل سوم - روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و پایایی ابزار
روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی
تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی

فصل پنجم - بحث و نتیجه گیری
مقدمه
خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن
بحث و بررسی

نتیجه گیری نهایی
محدودیت های تحقیق
پیشنهادهای تحقیق
منابع و مآخذ
ضمائم


فهرست جداول
جدول شماره 1 : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری دانش آموزان
جدول شماره 2 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر
جدول شماره 3 : توزیع فراوانی و نسبی شغل والدین دانش آموزان
جدول شماره 4 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه
جدول شماره 5 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق
جدول شماره 6 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تمایل دانش آموزان به انجام تحقیق در مورد دروس مختلف
جدول شماره 7 : توزیع فراوانی و نسبی فرصت مطالعه و تحقیق دانش آموزان
جدول شماره 8 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق آموزگار در کلاس
جدول شماره 9 : توزیع فراوانی و نسبی میزان مطالعه پدر و مادر دانش آموزان
جدول شماره 10 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق پدر و مادر نسبت به فرزندان در امر مطالعه
جدول شماره 11 : توزیع فراوانی و نسبی امکان مطالعه در خانه برای دانش آموان
جدول شماره 12 : توزیع فراوانی و نسبی نوع کتابخانه مدارس با توجه به علاقه دانش‌آموزان
جدول شماره 13 : توزیع فراوانی و نسبی وجود کتابهای مورد علاقه دانش آموزان با موضوعات مختلف در کتابخانه مدارس
جدول شماره 14 : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدرسه
جدول شماره 15 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه کتب غیردرسی در دانش‌آموزان
جدول شماره 16 : توزیع فراوانی و نسبی میان فرصت مطالعه کتب غیردرسی
جدول شماره 17 : توزیع فراوانی و نسبی میزان بزگزاری مسابقات در مدارس
جدول شماره 18 : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و علمی در سطح مدارس
جدول شماره 19 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به برنامه های تلویزیونی در دانش آموزان
جدول شماره 20 : توزیع فراوانی و نسبی نقش برنامه های تلویزیونی در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره 21 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه روزنامه و مجلات در دانش آموزان
جدول شماره 22 : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره 23 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق در حضور جمع در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره 24 : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع انجام مطالعه بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان
جدول شماره 25 : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کار تحقیق بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان
جدول شماره 26 : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا تشویق دانش آموزان از طرف مدرسه صورت می پذیرد ؟
جدول شماره 27 : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی حضور دارند ؟
جدول شماره 28 : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقند ؟
جدول شماره 29 : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا افزایش علاقه به مطالعه به وسیله اهداء جوایز صورت می پذیرد ؟
جدول شماره 30 : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری آموزگاران
جدول شماره 31 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران
جدول شماره 32 : توزیع فراوانی و نسبی پایه تدریس آموزگاران
جدول شماره 33 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع تحقیق و پژوهش ویژه آموزگاران
جدول شماره 34 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع آموزش و روشهای صحیح مطالعه ویژه آموزگاران
جدول شماره 35 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 36 : توزیع فراوانی و نسبی نقش قدردانی از معلمان فعال از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 37 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق
جدول شماره 38 : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای مناسب تحقیق به دانش‌آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 39 : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای صحیح مطالعه به دانش‌آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 40 : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموز دراستفاده صحیح از کتاب و کتابخانه توسط دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 41 : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 42 : توزیع فراوانی و نسبی نقش اهداء جوایز در ترغیب دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 43 : توزیع فراوانی و نسبی نقش قدردانی و ایجاد حس رقابت در دانش‌آموزان
جدول شماره 44 : توزیع فراوانی و نسبی ایجاد انگیزه و تعبیه کارگاه آموزشی در مدارس از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 45 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار فردی توسط دانش آموزان از دیدگاه‌ آموزگاران
جدول شماره 46 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار گروهی توسط دانش آموزان از دیدگاه‌آموزگاران
جدول شماره 47 : توزیع فراوانی و نسبی نقش رسانه ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره 48 : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
جدول شماره 49 : توزیع فراوانی و نسبی نقش درآمد خانواده ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 50 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تحصیلات پدر و مادر در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 51 : توزیع فراوانی و نسبی نقش مطالعه و تحقیق در یادگیری پایدارتر از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 52 : توزیع فراوانی و نسبی نقش برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی در مدارس از دیدگاه آموزگاران
جدول شماره 53 : توزیع فراوانی حجم جامعه و نمونه آماری مدیران
جدول شماره 54 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات مدیران
جدول شماره 55 : توزیع فراوانی و نسبی تاکید بر لزوم وجود کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره 56 : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره 57 : توزیع فراوانی و نسبی میزان برگزاری مسابقات فرهنگی ، علمی در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره 58 : توزیع فراوانی و نسبی تاثیر برگزاری مسابقات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره 59 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق و اهداء جوایز به دانش آموزان در ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره 60 : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب روشهای مختلف در تشویق دانش آموزان و ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره 61 : توزیع فراوانی و نسبینقش برگزاری نمایشگاه کتاب در مداری از دیدگاه مدیران
جدول شماره 62 : توزیع فراوانی و نسبی اهمیت اجرای مسابقات در مدارس ویژه دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران
جدول شماره 63 : توزیع فراوانی و نسبی شرکت دانش آموزان در اردوها و نقش آن در ترغیب بر دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره 64 : توزیع فراوانی و نسبی اشتراک رایگاه مجلات برای دانش آموزان از دیدگاه مدیران
جدول شماره 65 : توزیع فراوانی و نسبی غنی سازی کتابخانه مدارس توسط مدیران
جدول شماره 66 : توزیع فراوانی و نسبی معرفی دانش آمموزان موفق سال قبل جهت ترغیب سایر دانش آموزان توسط مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره 67 : توزیع فراوانی و نسبی تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با‌ موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران
جدول شماره 68 : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت مدیران با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه ایشان
جدول شماره 69 : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت آموزگاران از دیدگاه مدیران
جدول شماره0‌7 : توزیع فراوانی و نسبی میزان اشاعه فرهنگ نطالعه و تحقیق در مدارس توسط مدیران
جدول شماره 71 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار تحقیق در یادگیری پایدارتر در دانش آموزان از دیدگاه مدیران
جدول شماره 72 : توزیع فراوانی و نسبی اختصاص زمان مناسب جهت مطالعه و تحقیق در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره 73 : توزیع فراوانی و نسبی فراهم نمودن فضای مناسب
جدول شماره 74 : توزیع فراوانی و نسبی نقش میزان تجهیز مدارس در ساخت دستاورهای علمی از دیدگاه مدیران
جدول شماره 75 : توزیع فراوانی و نسبی نقش ایجاد و تعبیه کارگاه آموزشی در مدارس از دیدگاه مدیران
جدول شماره 76 : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش خانواده ها در ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق توسط مدیران
جدول شماره 77 : توزیع فراوانی و نسبی کیفیت کتابخانه مدارس از دیدگاه مدیران در مدارسی که مشغول بکارند .
جدول شماره 78 : همبستگی عامل کتابخانه یا میزان علاقه به مطالعه و تحقیق از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره 79 : همبستگی عامل کتابخانه با میزان علاقه به طالعه و تحقیق در دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران و آموزگاران .
جدول شماره 80 : همبستگی بین عامل برنامه و ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق با میزان علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره 81 : همبستگی عامل برنامه و ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق با برخی ازمتغیرهایی که از دیدگاه مدیران و معلمان باعث ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان
جدول شماره 82 : همبستگی بین متغیرهای انگیزه مطالعه و تحقیق با حضور در مسابقات در سطح مدارس از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره 83 : همبستگی بین متغیرهای امگیزه مطالعه و تحقیق با حضور در مسابقات در سطح مدارس از دیدگاه مدیران و آموزگاران
جدول شماره 84 : همبستگی بین متغیر قدردانی ، اهداء جوایز و ولوح تقدیر با میزان مطالعه و تحقیق در دانش آموزان از دیدگاه دانش آموزان
جدول شماره 85 : همبستگی بین متغیرقدردانی ، اهداء جوایز ، لوح تقدیر با میزان مطالعه و تحقیق در دانش آموزان از دیدگاه مدیران و آموزگاران
جدول شماره 86 : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه تحصیلات مادران با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .
جدول شماره 87 : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه تحصیلات پدران با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .
جدول شماره 88 : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه معدل سال گذشته با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .

فهرست نمودارها
نمودار شماره 1 : توزیع فراوانی نمونه آماری دانش آموزان
نمودار شماره 2 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر
نمودار شماره 3 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه
نمودار شماره 4 : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق
نمودار شماره 5 : توزیع فراوانی و نسبی میزان وجود کتابهای در مورد علاقه دانش آموزان با مضوعات مختلف در کتابخانه مدارس
نمودار شماره 6 : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدارس
نمودار شماره 7 : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق
نمودار شماره 8 : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقند ؟
نمودار شماره 9 : توزیع فراوانی و نمونه آماری آموزگاران
نمودار شماره 10 : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران
نمودار شماره 11 : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
نمودار شماره 12 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
نمودار شماره 13 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تحصیلات پدر و مادر در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران
نمودار شماره 14: توزیع فراوانی نمونه آماری مدیران
نمودار شماره 15 : توزیع فراوانی و نسبی غنی سازی کتابخانه مدارس توسط مدیران
نمودار شماره 16 : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

نظرات کاربران درباره بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود