ارزشیابی شخصیت کودک

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 283 KB)

گزیده فهرست مطالب
فصل اول: بیان مسئله، اهداف پژوهش، اهمیت پژوهش
فصل دوم: سوابق تحقیق، بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف 
فصل سوم : طرح مسأله، ابزار پژوهش، تست آدمک رنگی
فصل چهارم: توصیف اطلاعات، جداول و نمودار های مربوطه
فصل پنجم: بحث و نتیجه‎گیری، مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات، محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک نمائید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 132
  • نوع فونت: نازنین
  • جدول: حاوی جداول
  • فرمول: حاوی محاسبات
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

ارزشیابی شخصیت کودک

فهرست مطالب

چکیده فصل اول
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
فرضیه
تعاریف عملیاتی
الف: تعریف رشد شناختی
ب: تست آدمک رنگی
سایر فرضیه‎ها

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
فرضیه
دلایل ارائه فرضیه
متغیرهای تحقیق
سایر فرضیه‎ها
تعریف واژه‎ها
الف- تعریف نظری
ب- تعریف عملی
1- تحول شناختی (رشدشناختی)
زمینه تحول شناختی
2- تست آدمک رنگی

چکیده فصل دوم
سوابق تحقیق
بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف
الف- دیدگاه تکاملی
ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی
ج- دیدگاه روانکاوی
د- دیدگاه هنرمندانه
4-دیدگاه هنرمندانه
تفاوتهای پسران و دختران
بکارگیری رنگ در نقاشی

فصل دوم
اولین وسیله آموزش
نقاشی چیست؟
بررسی دیدگاه‎های مختلف راجع به نقاشی
1- دیدگاه تکاملی: (نقاشی به مثابه بازی)
2- دیدگاه پیاژه
مراحل رشد از نظر پیاژه
الف ‎- مرحله حسی ‎- حرکتی
ب- مرحله پیش عملیاتی
ج- مرحله عملیاتی عینی
د- مرحله عملیات صوری
3- دیدگاه روانکاوی
سوابق تحقیق
پژوهش در مورد نقاشی
نقاشیهای فرافکنی
نقاشی سالم
الف- امنیت و اعتماد به نفس
ب- باز بودن
ج- ثبات و نظم
عوامل مؤثر در بیان نقاشی کودکان
تفاوت‎های خلقی در کودکان
میزان فعال بودن
تحریک‎پذیری
بازداری و ترس
تفاوتهای پسران و دختران
تکامل چهره‎نگاری
مراحل تحول شناختی
شکل آدم
بکارگیری رنگ در نقاشی
منشاء اهمیت رنگ

چکیده فصل سوم
طرح مسأله
ابزار پزوهش
تست آدمک رنگی
جامعه آماری
روش نمونه‎گیری
روش اجراء

فصل سوم
طرح مسأله
ابزار پژوهش
تست آدمک رنگی
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‎گیری
روش آماری
فرمول آزمون ‎t برای گروه‎های مستقل
روش اجرا
قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمک

فصل چهارم
توصیف اطلاعات
جدول (1-2) ‎- توزیع فراوانی نمرات سر دختران 6 ساله
نمودار (2-2) – هیستوگرام نمرات سر دختران 6 ساله
جدول (3-2) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 6 ساله
نمودار (4-2) – هیستوگرام نمرات سر پسران 6 ساله
جدول (5-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 6 ساله
نمودار (6-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن دختران 6 ساله
آزمون معنی‎دار بودن میانگین نمرات سر دختران و پسران 6 ساله
جدول (7-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 6 ساله
نمودار (8-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 6 ساله
جدول (9-2) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 6 ساله
نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس دختران 6 ساله
جدول (1-3) – توزیع فراوانی نمرات لباس پسران 6 ساله
نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس پسران 6 ساله
جدول (3-3) – توزیع فراوانی سر پسران 6 ساله
نمودار (4-3) – هیستوگرام نمرات کلی دختران 6 ساله
جدول (5-3) – توزیع فراوانی نمرات پسران 6 ساله
نمودار (6-3) – هیستوگرام نمرات کلی پسران 6 ساله
جدول (7-3) – توزیع فراوانی سر دختران 7 ساله
نمودار (8-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 7 ساله
جدول (9-3) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 7 ساله
نمودار (10-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 7 ساله
جدول (1-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 7 ساله
نمودار (2-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 7 ساله
جدول (3-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 7 ساله
نمودار (4-4) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 7 ساله
جدول (5-4) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 7 ساله
نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 7 ساله
جدول (7-4) – توزیع فراوانی در نمرات لباس پسران 7 ساله
نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 7 ساله
جدول (9-4) – توزیع فراوانی نمرات کلی دختران 7 ساله
نمودار (10-4) – هیستوگرام نمرات کلی دختران 7 ساله
جدول (1-5) – توزیع فراوانی نمرات کلی پسران 7 ساله
نمودار (2-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی پسران 7 ساله
جدول (3-5) – توزیع فراوانی نمرات سر دختران 8 ساله
نمودار (4-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 8 ساله
جدول (5-5) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 8 ساله
نمودار (6-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 8 ساله
جدول (7-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 8 ساله
نمودار (8-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 8 ساله
جدول (9-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 8 ساله
نمودار (10-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن پسران 8 ساله
جدول (1-6) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 8 ساله
نمودار (2-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 8 ساله
جدول (3-6) – توزیع فراوانی لباس پسران 8 ساله
نمودار (4-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 8 ساله
جدول (5-6) – توزیع فراوانی نمرات کلی دختران 8 ساله
نمودار (6-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی دختران 8 ساله
جدول (7-6) – توزیع فراوانی نمرات کلی پسران 8 ساله
نمودار (8-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی پسران 8 ساله
جدول (9-6) – توزیع فراوانی به نمرات سر دختران 9 ساله
نمودار (10-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 9 ساله
جدول (1-7) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 9 ساله
نمودار (2-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 9 ساله
جدول (3-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 9 ساله
نمودار (4-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 9 ساله
جدول (5-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 9 ساله
نمودار (6-7) – هیستوگرام مربوط به طرح بدن پسران 9 ساله
جدول (7-7) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 9 ساله
نمودار (8-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 9 ساله
جدول (9-7) – توزیع فراوانی لباس پسران 9 ساله
نمودار (10-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 9 ساله
جدول (1-8) – توزیع فراوانی نمرات کلی دختران 9 ساله
نمودار (2-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی دختران 9 ساله
جدول (3-8) – توزیع فراوانی نمرات کلی پسران 9 ساله
نمودار (4-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات کلی پسران 9 ساله
مقایسه سنی نمرات کلی دختران با یکدیگر
الف- مقایسه نمرات کلی دختران 7 ساله با نمرات کلی دختران 6 ساله
ب- مقایسه نمرات کلی دختران 7 ساله با نمرات کلی دختران 8 ساله
ج- مقایسه نمرات کلی دختران 8 ساله با نمرات کلی دختران 9 ساله
نمودار (9-8) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات کلی دختران
مقایسه‎ سنی نمرات کلی پسران با یکدیگر
الف- مقایسه نمرات کلی پسران 7 ساله با نمرات کلی پسران 6 ساله
ب- مقایسه نمرات کلی پسران 7 ساله با نمرات کلی پسران 8 ساله
ج.مقایسه نمرات کلی پسران 8 ساله با نمرات کلی پسران 9ساله
نمودار (10-8) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات کلی پسران
جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران
جدول (2-9) – میانگین مقیاسهای پسران
جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران
نمودار (3-9) - چندضلعی مقایسه نمرات کلی دختران و پسران
نمودار (4-9) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات کلی دختران و پسران
شیوة اجرا نمره‎گذاری و نتایج آماری آزمون آدمک رنگی
جدول شماره 1- هنجارگزینی چارکی «مقیاس سر» در پسران براساس سن تقویمی
جدول شماره 2- هنجارگزینی چارکی «مقیاس طرح بدنی» در پسران براساس سن تقویمی
جدول شماره 3- هنجارگزینی چارکی «مقیاس لباس» در پسران براساس سن تقویمی
جدول شماره 4- هنجارگزینی چارکی «مقیاس کلی در پسران» (براساس سن تقویمی)
جدول شماره 5- هنجارگزینی چارکی «مقیاس سر» در دختران براساس سن تقویمی
جدول شماره 6- هنجارگزینی چارکی «مقیاس طرح بدنی» در دختران براساس سن تقویمی
جدول شماره 7- هنجارگزینی چارکی «مقیاس لباس» در دختران براساس سن تقویمی
جدول شماره 8- هنجارگزینی چارکی «مقیاس کلی» در دختران براساس سن تقویمی
ورقه نمره‎گذاری تست آدمک رنگی
الف) جدول شماره 1- مقیاس تحول‎یافتگی

فصل پنجم
بحث و نتیجه‎گیری
مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات
محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
الف- یادگیری نقاشی
ب- میزان علائق و انگیزش آزمودنی
ج- ترتیب تولد
د- میزان هوش
و- وضیت تحصیلی والدین
م- تفاوتهای بین فردی
پیشنهادات

منابع فارسی
منابع لاتین

ضمیمه

نظرات کاربران درباره ارزشیابی شخصیت کودک

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد ارزشیابی شخصیت کودک نظر می دهد.

ارسال نظر درباره ارزشیابی شخصیت کودک

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود