بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی

info

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد.
لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد. (حجم فایل: 105 KB)

گزیده فهرست مطالب
فصل اول ( مربوط به عنوان ، اهمیت و ضرورت ، اهداف ، فرضیات و واژه ها )
فصل دوم ( ارائه تاریخچه و کلیات )
فصل سوم ( ارائه روش تحقیق ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش آماری ، جامعه آماری ، روایی و اعتبار )
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل آماری )
فصل پنجم ( نتیجه گیری و پیشنهادات )
جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر بر روی عنوان پروژه کلیک کنید.

  • ویژگی ها
  • تعداد صفحات: 112
  • نوع فایل: Word
  • نوع فونت: Nazanin
  • جدول: دارد
  • فرمول: دارد
  • منابع و مأخذ: حاوی منابع و مأخذ

بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی

گزیده فهرست مطالب
فصل اول
( مربوط به عنوان ، اهمیت و ضرورت ، اهداف ، فرضیات و واژه ها )
فصل دوم ( ارائه تاریخچه و کلیات )
فصل سوم ( ارائه روش تحقیق ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش آماری ، جامعه آماری ، روایی و اعتبار )
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل آماری )
فصل پنجم ( نتیجه گیری و پیشنهادات )


فهرست مطالب

چکیده تحقیق
مسئله تحقیق
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهداف علمی
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی تحقیق
فرضیه های فرعی تحقیق
سئوالات تحقیق
سئوالات اصلی تحقیق
سئوالات فرعی تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل
متغیروابسته
مدل تحلیلی تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
کیفیت
عطر
طعم
رنگ
بسته بندی
قلمروهای تحقیق
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
بنامه اجرایی تحقیق
برنامه زمانی
برنامه بودجه ای
محدودیت های تحقیق
ادبیات تحقیق

بخش اول
تاریخچه صنعت چای در جهان
استفاده داروئی و تخدیری
تحول در مصرف و کشت چای
ورود چای به بازاریابی جهانی
توسعه و کشت و صنعتی شدن چای
مناطق کشت چای در جهان
مناطقه اصلی کشت چای در جهان
تاریخچه صنعت چای در ایران
مناطق اصلی کشت چای در ایران
اهمیت اقتصادی چای
قسمت های تشکیل دهنده برگ سبز چای
تانین
کافئین
آلبومین
روغنهای اتری
پکتین
مراحل تولید چای
آزمایش چای
انواع چای
کیفیت چای
مطلوبیت رنگ
مطلوبیت طعم
مطلوبیت عطر
بسته بندی

بخش دوم
تعریف بازاریابی
مفاهیم بازاریابی
نیاز
خواسته
تقاضا
کالا
مبادله
معامله
مدیریت بازاریابی
آمیخته بازاریابی
محصول
قیمت
تبلیغات
توزیع
تحقیقات بازاریابی
اهمیت رضایتمند مشتری
کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتری
اهمیت کیفیت محصول
ایجاد موانع رقابتی
وفاداری مشتری
محصولات متمایز
کاهش هزینه های بازاریابی
قیمتهای بالاتر
نقش بخش بازاریابی در کیفیت محصول
درک نیازهای مشتریان
ایجاد استانداردهای کیفیت
برقراری ارتباطات موثر و مفید بازاریابی
مشارکت در بهبود کیفیت

سوابق تحقیق
بخش اول
موضوع تحقیق
سئوال تحقیق
بیان مسئله
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
 روش تحقیق
محدودیت های تحقیق
متدلوژی تحقیق
تحلیل حساسیت
مزیت نسبی تولید برگ سبز و چای خشک
نتیجه گیری
نقد ساختاری
نقد محتوایی تحقیق

بخش دوم
موضوع تحقیق
بیان مسئله
فرضیه اهم
فرضیات اخص تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
منابع و اطلاعات اولیه
منابع و اطلاعات ثانویه
روش تحلیل داده ها
نتایج حاصل از اعتبار سنجی
تجزیه و تحلیل
نتیجه گیری
نقد ساختاری تحقیق
نقد محتوایی تحقیق

بخش سوم
موضوع تحقیق
بیان مسئله
اهداف تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
نمودار مدل تحلیلی تحقیق
فرضیه های تحقیق
فرضیه اهم (مهمه )
فرضیه های فرعی
محدودیت های تحقیق
روش تحقیق
روش گردآوری داده ها
جامعه و نمونه آماری
روش تحلیلی داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
آزمون فرضیه سوم
آزمون فرضیه اهم ( مهم )
نتیجه گیری
نتیجه آزمون فرضیه اول
نتیجه آزمون فرضیه دوم
نتیجه آزمون فرضیه سوم
نتیجه آزمون فرضیه اهم ( مهم )
نقد ساختاری تحقیق
نقد محتوایی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف) فرضیه ها
ب) آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
بخش اول
توصیف داده ها
سئوال اول پرسشنامه
جدول ترتیب اولویت ها پاسخگویان برای سئوال اول پرسشنامه
جدول رتبه بندی کلی عدم مقبولیت چای داخلی نسبت به چای خارجی
سوال فرعی شماره یک تحقیق
جدول ترتیب اولویت های پاسخگویان برای سئوال فرعی شماره یک تحقیق
جدول رتبه بندی کلی سوال فرعی شماره یک تحقیق
سوال فرعی شماره دو تحقیق
جدول ترتیب اولویتهای پاسخگویان برای سئوال فرعی شماره دو تحقیق
جدول رتبه بندی کلی سوال فرعی شماره دوم تحقیق
سوال فرعی شماره سه تحقیق
جدول ترتیب اولویتهای پاسخگویان برای سوال فرعی شماره سه تحقیق
جدول رتبه بندی کلی سوال فرعی شماره چهار تحقیق
سوال فرعی شماره چهار تحقیق
جول ترتیب اولویتهای پاسخگویان برای سوال فرعی شماره چهار تحقیق
جدول رتبه بندی یکی سوال فرعی شماره چهار تحقیق
سوال فرعی شماره پنج تحقیق
جدول ترتیب اولویتهای پاسخگویان برای سوال فرعی شماره پنج تحقیق
جدول رتبه بندی کلی سوال فرعی شماره پنج تحقیق
سوال اصلی شماره یک تحقیق
جدول ترتیب اولویتهای پاسخگویان برای سوال اصلی شماره یک تحقیق
جدول رتبه بندی کلی سوال اصلی شماره یک تحقیق
سوال اصلی شماره دو تحقیق
جدول ترتیب اولویت های پاسخگویان برای سوال اصلی شماره دو تحقیق
جدول رتبه بندی کلی سوال اصلی شماره دو تحقیق

بخش دوم
تحلیل داده ها
تحلیل فرضیه فرعی شماره یک تحقیق
الف) فرضیه
ب) آمار آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
تحلیل فرضیه فرعی شماره دو تحقیق
الف) فرضیه
ب) آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
تحلیل فرضیه شماره سه تحقیق
الف) فرضیه
ب) آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
تحلیل فرضیه فرعی شماره چهار تحقیق
الف) فرضیه
ب) جدول آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
تحلیل فرضیه فرعی شماره پنج تحقیق
الف) فرضیه
ب) جدول آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
تحلیل فرضیه اصلی شماره یک تحقیق
الف) فرضیه
ب) آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
تحلیل فرضیه اصلی شماره دو تحقیق
الف) فرضیه
ب) جدول آماره آزمون
ج) مقادیر بحرانی
د) تصمیم گیری
نتیجه گیری
نتیجه آزمون فرضیه فرعی شماره یک تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه فرعی شماره دو تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه فرعی شماره سه تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه فرعی شماره چهار تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه فرعی شماره پنج تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه اصلی شماره یک تحقیق
نتیجه آزمون فرضیه فرعی شماره دو تحقیق
پیشنهادات
پیشنهادات به تولید کنندگان و صاحبان شرکتها
منابع
پیوست 1
پرسشنامه
پیوست 2
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی
الف) جنسیت
جدول توزیع جنیست نموونه مورد بررسی
ب) سن
جدول توزیعی نمونه مورد بررسی
تحصیلات
جدول توزیع تحصیلات نمونه مورد بررسی

نظرات کاربران درباره بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره بررسی رابطه بین کیفیت و بسته بندی، با عدم مقبولیت چای داخلی و خارجی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 10,000 تومان
وضعیت موجودی موجود