نمونه های رای و حکم دادگاه

خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملک مدعی به

قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

قرار امتناع از رسیدگی به دلیل وجود قرابت نسبی

قرار عدم صلاحیت محلی با تجه به آدرس بانک محال علیه

قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله

قرار منع پیگرد ( تعقیب ) به خاطر فاقد وصف جزایی بودن

قرار منع تعقیب دلیل عدم رعایت مرور زمان در شکایت کیفری چک، ( عدم احراز وقوع جرم )

نمونه حکم در خصوص دعوای اعتراض ثالث

نمونه حکم راجع به مطالبه وجه یک فقره سفته

نمونه رای در خصوص جلب ثالث

نمونه رای در خصوص حکم توقیف شرکت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شرکت

نمونه رای در خصوص دعوی متقابل

نمونه رای در خصوص مطالبه وجه چک برگشتی

نمونه رای در خصوص ورود ثالث

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

نموه رای مبنی بر تصحیح نام و ابطال شناسنامه قدیم

نمونه رای مبنی بر حکم به تملیک

نمونه رای مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظر کارشناس

نمونه رای مبنی بر قلع بنای احداثی