نمونه انواع شکوائیه

شکایت ذینفع ( دارنده ) در مورد مفقود شدن چک

شکایت صادر کنده ( صاحب حساب جاری ) مبنی بر سرقت دسته چک

شکایت صادر کننده ( صاحب حساب جاری ) مبنی مفقود شدن دسته چک

شکوائیه چک از سوی مدیر عامل شرکت

شکوائیه در خصوص استعمال الفاظ رکیک و توهین توسط شوهر

شکوائیه در خصوص ایجاد رابطه زوجیت در دفتر خانه رسمی ازدواج از سوی همسر

شکوائیه در خصوص ایجاد مزاحمت برای بانوان

شکوائیه در خصوص ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری

شکوائیه در خصوص ایجاد مزاحمت های تلفنی

شکوائیه در خصوص ایراد افتراء و ( قذف ) توسط شوهر

شکوائیه در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی توسط شوهر

شکوائیه در خصوص تدلیس در ازدواج

شکوائیه در خصوص تهدید به قتل

شکوائیه در خصوص سقط جنین به سبب ایراد ضرب عمدی توسط شوهر

شکوائیه در خصص سوگند ( قسم) دروغ 

شکوائیه در خصوص صدور چک بلامحل

شکواییه در خصوص عمل منافی عفت ( غیر از زنا ) از سوی همسر

شکواییه در خصوص قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو

شکوائیه در خصوص نشر اکاذیب توسط شوهر سابق

شکوائیه در خصوص هتک حرمت طرف مقابل نامزدی

شکوائیه در خصوص هتک حرمت منازل

شکوائیه در خصوص هتک حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق

شکوائیه زوجه ( زن ) مبنی بر ترک انفاق توسط شوهر

شکوائیه مبنی بر ایجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت

شکوائیه مبنی بر درخواست مجازات به جهت نکاح قبل از بلوغ از سوی ولی قهری