نمونه انواع اظهارنامه

نمونه برگ سفید اظهارنامه

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ

اظهار نامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

اظهار نامه ثبت طرح صنعتی

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

اظهار نامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

اظهار نامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام

اظهار نامه خریدار ملک به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه خلع ید و اجرت المثل دوران تصرف

اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

اظهار نامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن

اظهار نامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ آن

اظهار نامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب

اظهار نامه مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تأخیر تادیه

اظهار نامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

اظهار نامه منع ادامه عملیات ساختمان

اظهار نامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره

اظهار نامه وجه چک بلامحل و خسارت وارده

اظهار نامه ثبت علامت ، لوگوی تجاری

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

اظهار نامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال

اظهار نامه انحلال شرکت

اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه

اظهار نامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

اظهار نامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستأجر به غیر

اظهار نامه تخلیه یک باب مغازه به جهت تغییر شغل

اظهار نامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء مدت پرداخت اجاره معوقه و تسویه آب و برق و گاز و تلفن